Notariusz Legnica ul. Bilsego 7

KANCELARIA NOTARIALNA

Ewa Traut

NOTARIUSZ, Legnica ul. Bilsego 7 lok. 4DO KAŻDEGO AKTU NOTARIALNEGO SĄ WYMAGANE:
• Dane stron – osoby fizyczne – imiona, nazwiska, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, NIP, adres zameldowania i adres do doręczeń, jeśli jest inny od adresu zameldowania; dane te trzeba dostarczyć do Kancelarii wcześniej, natomiast w dniu podpisania aktu notarialnego należy mieć przy sobie dowód osobisty lub paszport,
• Dane stron – osoby prawne, spółki osobowe lub osoby prowadzące działalność gospodarczą – aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP. Członkowie organów wymienionych podmiotów oraz ich pełnomocnicy podają dane jak osoby fizyczne.

Dokumenty wymagane przy akcie poświadczenia dziedziczenia:
• odpis skrócony aktu zgonu,
• nr pesel zmarłego (dowód osobisty z obciętym rogiem lub zaświadczenie wydane przez Urząd Miejski Wydział Spraw Obywatelskich dotyczące numeru pesel zmarłego) ,
• odpis skrócony aktu urodzenia (dla osób, które nie zmieniały nazwiska rodowego) lub aktu małżeństwa (także od mężczyzn, dla osób, które zmieniły nazwisko).
Pozostałe:
• testament (jeśli jest),
• wyrok rozwodowy (jeśli był rozwód)
• wyrok orzekający separację
• zgoda sądu opiekuńczego na przyjęcie oświadczenia o przyjęciu spadku wprost lub odrzuceniu spadku

Dokumenty wymagane przy przyjęciu lub odrzuceniu spadku:
• odpis skrócony aktu zgonu,
• testament, jeśli został sporządzony,
• imiona i nazwiska oraz adresy wszystkich spadkobierców ustawowych.

TESTAMENT
• dowód osobisty osoby sporządzającej testament (testatora),
• dane osoby powoływanej do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zameldowania),
• gdy testator chce wskazać konkretną nieruchomość – opis tej nieruchomości (numer księgi wieczystej, miejsce położenia nieruchomości, jej powierzchnia).

Dokumenty wymagane przy umowach majątkowych małżeńskich:
• odpis skrócony aktu małżeństwa.

Dokumenty wymagane przy poddaniu się egzekucji:
• umowa, z której wynika obowiązek poddania się egzekucji.

Dokumenty wymagane przy umowach dotyczących zbycia (np. sprzedaż, darowizna) lokali stanowiących odrębną własność:
• odpis z księgi wieczystej (jeżeli księga wieczysta prowadzona jest w systemie elektronicznym wystarczy numer księgi wieczystej),
• informacja dotycząca ceny, sposobu zapłaty i wartości rynkowej lokalu,
• informacja dotycząca wydania nieruchomości do posiadania przez nabywcę,
• podstawa nabycia lokalu (dokument, na podstawie którego nabyto lokal),
• w przypadku, gdy lokal został nabyty w drodze spadku, a także w drodze umowy darowizny lub umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności nieruchomości zawartej od 2007 r. niezbędne będzie zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego uregulowaniu spraw podatkowych,
• w przypadku, gdy cena będzie pokrywana z kredytu bankowego – umowę kredytową i zaświadczenie Banku o udzieleniu kredytu, wraz z informacją czy na zabezpieczenie kredytu będzie ustanawiana hipoteka w akcie,
• inne dokumenty, w zależności od konkretnego stanu prawnego.

PEŁNOMOCNICTWO
• dowód osobisty lub paszport mocodawcy oraz jego NIP,
• dane osobowe pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zameldowania),
• opis nieruchomości (numer księgi wieczystej, miejsce położenia nieruchomości, jej powierzchnia).

1. Umowa darowizny lokalu mieszkalnego
• podstawa nabycia lokalu (dokument, na podstawie którego nabyto lokal),
• ważne dowody osobiste lub paszporty,
• informacja dotycząca wartości rynkowej lokalu,
• odpis z księgi wieczystej (jeżeli księga wieczysta prowadzona jest w systemie elektronicznym wystarczy numer księgi wieczystej),
• w przypadku, gdy lokal został nabyty w drodze spadku, a także w drodze umowy darowizny lub umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności nieruchomości zawartej od 2007 r. niezbędne będzie zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego o wywiązaniu się obecnych właścicieli z obowiązku uregulowania podatku od spadków i darowizn,
• inne dokumenty, w zależności od konkretnego stanu prawnego.

2. Umowa sprzedaży lokalu mieszkalnego
• ważne dowody osobiste lub paszporty,
• informacja dotycząca ceny, sposobu zapłaty i wartości rynkowej lokalu,
• informacja dotycząca wydania nieruchomości do posiadania przez nabywcę,
• podstawa nabycia lokalu (dokument na podstawie którego nabyto lokal),
• odpis z księgi wieczystej (w przypadku, gdy księga wieczysta prowadzona jest w systemie elektronicznym wystarczy numer księgi wieczystej),
• w przypadku, gdy lokal został nabyty w drodze spadku, a także w drodze umowy darowizny lub umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności nieruchomości zawartej od 2007 r. niezbędne będzie zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego uregulowaniu spraw podatkowych,
• w przypadku, gdy cena będzie pokrywana z kredytu bankowego – umowę kredytową i zaświadczenie Banku o udzieleniu kredytu, wraz informacją czy na zabezpieczenie kredytu będzie ustanawiana hipoteka w akcie,
• inne dokumenty, w zależności od konkretnego stanu prawnego.

3. Umowa darowizny spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego
• ważne dowody osobiste lub paszporty,
• informacja dotycząca wartości rynkowej lokalu,
• podstawa nabycia lokalu (dokument na podstawie którego nabyto lokal),
• jeżeli dla prawa prowadzona jest księga wieczysta – odpis z księgi wieczystej (w przypadku, gdy księga wieczysta prowadzona jest w systemie elektronicznym wystarczy numer księgi wieczystej),
• zaświadczenie spółdzielni mieszkaniowej, z którego wynika, że zbywającemu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do danego lokalu, wraz z informacją o jego składzie, położeniu, numerze księgi wieczystej lub jej braku oraz numerze księgi wieczystej dla budynku,
• w przypadku, gdy lokal został nabyty w drodze spadku, a także w drodze umowy darowizny lub umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności nieruchomości zawartej od 2007 r. niezbędne będzie zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego uregulowaniu spraw podatkowych,
• inne dokumenty, w zależności od konkretnego stanu prawnego.

4. Umowa sprzedaży własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego
• ważne dowody osobiste lub paszporty,
• informacja dotycząca ceny, sposobu zapłaty i wartości rynkowej prawa,
• informacja odnośnie wydania lokalu do posiadania przez nabywcę,
• podstawa nabycia prawa (dokument na podstawie którego nabyto prawo do lokalu),
• jeżeli dla prawa prowadzona jest księga wieczysta – odpis z księgi wieczystej (w przypadku, gdy księga wieczysta prowadzona jest w systemie elektronicznym wystarczy numer księgi wieczystej),
• zaświadczenie spółdzielni mieszkaniowej, z którego wynika, że zbywającemu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do danego lokalu, wraz z informacją o jego składzie, położeniu, numerze księgi wieczystej lub jej braku oraz numerze księgi wieczystej dla budynku,
• w przypadku, gdy prawo zostało nabyte w drodze spadku, a także w drodze umowy darowizny lub umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności nieruchomości zawartej od 2007 r. niezbędne będzie zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego o wywiązaniu się obecnych właścicieli z obowiązku uregulowania podatku od spadków i darowizn,
• w przypadku, gdy cena będzie pokrywana z kredytu bankowego – umowę kredytową i zaświadczenie Banku o udzieleniu kredytu, wraz informacją czy na zabezpieczenie kredytu będzie ustanawiana hipoteka w akcie,
• inne dokumenty, w zależności od konkretnego stanu prawnego.

5. Umowa darowizny działki gruntu lub budynku mieszkalnego
• ważne dowody osobiste lub paszporty,
• informacja odnośnie wartości rynkowej nieruchomości,
• podstawa nabycia nieruchomości (dokument na podstawie którego nabyto nieruchomość),
• odpis z księgi wieczystej (w przypadku, gdy księga wieczysta prowadzona jest w systemie elektronicznym wystarczy numer księgi wieczystej),
• w przypadku, gdy nieruchomość została nabyta w drodze spadku, a także w drodze umowy darowizny lub umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności nieruchomości zawartej od 2007 r. niezbędne będzie zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego o wywiązaniu się obecnych właścicieli z obowiązku uregulowania podatku od spadków i darowizn,
• decyzja o warunkach zabudowy (gdy została wydana),
• decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę (gdy została wydana),
• wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej (w przypadku, gdy dla nieruchomości będzie zakładana nowa księga wieczysta lub będzie prostowana księga wieczysta, na dokumentach tych konieczna jest klauzula, iż są przeznaczone do dokonywania wpisów w księdze wieczystej),
• gdy działka gruntu powstała w wyniku podziału innej działki gruntu, a podział nie został jeszcze ujawniony w księdze wieczystej – wyciąg z wykazu zmian gruntowych oraz wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej dla działek powstałych w wyniku podziału i dla działki zbywanej wraz z klauzulami, iż są one przeznaczone do dokonywania wpisów w księdze wieczystej, a ponadto ostateczną decyzję podziałową,
• inne dokumenty, w zależności od konkretnego stanu prawnego.

6. Umowa sprzedaży działki gruntu lub budynku mieszkalnego
• ważne dowody osobiste lub paszporty,
• informacja dotycząca ceny, sposobu zapłaty i wartości rynkowej nieruchomości,
• informacja dotycząca wydania nieruchomości do posiadania przez nabywcę,
• podstawa nabycia nieruchomości (dokument na podstawie którego nabyto nieruchomość),
• odpis z księgi wieczystej (w przypadku, gdy księga wieczysta prowadzona jest w systemie elektronicznym wystarczy numer księgi wieczystej),
• w przypadku, gdy nieruchomość została nabyta w drodze spadku, a także w drodze umowy darowizny lub umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności nieruchomości zawartej od 2007 r. niezbędne będzie zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego o wywiązaniu się obecnych właścicieli z obowiązku uregulowania podatku od spadków i darowizn,
• zaświadczenie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomości będącej przedmiotem umowy lub zaświadczenie o braku takiego planu,
• decyzja o warunkach zabudowy (gdy została wydana),
• decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę (gdy została wydana),
• wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej (w przypadku, gdy dla nieruchomości będzie zakładana nowa księga wieczysta lub będzie prostowana księga wieczysta, na dokumentach tych konieczna jest klauzula, iż stanowią one podstawę wpisu w księdze wieczystej),
• gdy działka gruntu powstała w wyniku podziału innej działki gruntu, a podział nie został jeszcze ujawniony w księdze wieczystej – wyciąg z wykazu zmian gruntowych oraz wypis z rejestru gruntów dla działek powstałych w wyniku podziału i dla działki zbywanej wraz z klauzulami, iż są przeznaczone do dokonywania wpisów w księdze wieczystej),
• w przypadku, gdy cena będzie pokrywana z kredytu bankowego – umowę kredytową i zaświadczenie Banku o udzieleniu kredytu, wraz informacją czy na zabezpieczenie kredytu będzie ustanawiana hipoteka w akcie,
• inne dokumenty, w zależności od konkretnego stanu prawnego.